Kitesurfing

Packages

airush lithium V13 package 2

AIRUSH LITHIUM V13 & SWITCH V11 PACKAGE

Sizes: 5m to 17m

£1,555.71 – £2,011.23

Kites

airrush one red teal

AIRUSH ONE KITE

Sizes: 3m to 14m

£575.00 – £1049.00

airush lithiumv13 yellow

AIRUSH LITHIUM V13 KITE

Sizes: 5m to 17m

£1045.00 – £1629.00

airush ultrav4 kite slate teal

AIRUSH ULTRA V4 KITE

Sizes: 4m to 17m

£869.00 – £1,499.00

ozone ignition v3 trainer kite blue

OZONE IGNITION V3 3-LINE UNIVERSAL TRAINER KITE

Sizes: 1.5m to 3m

£199.00 – £269.00

catalystv4 green

OZONE CATALYST V4 KITE

Sizes: 4m to 16m

£724.00 – £1748.00

endurov4 emerald

OZONE ENDURO V4 KITE

Sizes: 4m to 14m

£1124.00 – £2213.00

Soul2 teal dusty pink

FLYSURFER SOUL 2 KITE

Sizes: 6m to 21m

£1485.00 – £2445.00

ozone catalyst v3 kite red

OZONE CATALYST V3 KITE

Sizes: 4m to 16m

£469.00 – £859.00

ozone alpha v2 orange

OZONE ALPHA V2 KITE

Sizes: 4m to 16m

£849.00 – £1449.00

Ozone Enduro V3 Yellow White

OZONE ENDURO V3 KITE

Sizes: 4m to 14m

£621.00 – £989.00

Kites

airush switchV11 kiteboard

AIRUSH SWITCH V11 KITEBOARD

Sizes: 132 x 39 to 152 x 45

£475

basev2 ruby

OZONE BASE V2

Sizes: 128 x 38 130 x 39  137 x 41

142 x 42 148 x 44

£399.00 – £548.00

malus domestica white line board 3

APPLETREE WHITE LINE

Sizes: 5′.1″ 5′.2″ 5′.3″

£999.00 – £1094.00

Control Systems

flysurfer force 2 bar

FLYSURFER FORCE2 CONTROL BAR

Sizes: 40cm – 63cm 

£549.00

airush unit control barv2

AIRUSH UNIT CONTROL BAR V2

£519

airush ride control barv4

AIRUSH RIDE CONTROL BAR V2

Sizes: 50cm 60cm

£395

ozone contact water v5

OZONE CONTACT WATER V5 CONTROL SYSTEM

Sizes: 38cm – 55cm 

£534.00 – £544.00